Apartmanda Güvercin Beslemek Yasak mı?

HANGİ EVCİL HAYVANLAR EVDE BARINDIRILABİLİR?

Müstakil evler, apartman daireleri ve site içerisinde, ev ve süs hayvanları beslenebilir. Ev ve süs hayvanları tanımına, yasaklı türler dışında tüm köpek ırkları, evcil kediler, tüm kafes kuşları, akvaryum balıkları, küçük kemirgenler ve sürüngenler dahildir.

APARTMANDA GÜVERCİN BESLEMEK YASAK MI?

Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, ‘Evcil, sokak ve ahır hayvanları ile ilgili emir ve yasaklar’ madde 9’a göre; Meskenlerde, apartman dairelerinde ve bina çatılarında kuş beslemek ve uçurmak, bundan dolayı etraftaki mahalle sakinlerini rahatsız etmek yasaklanmıştır.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

— Bu maddeye göre evcil hayvan sahipleri, sorumluluğunu aldıkları hayvanın etolojik ihtiyaçlarını temin ettiği veya kontrol altına aldığı, insan ve çevre sağlığı açısından tüm önlemleri aldığı sürece sorumluluklarını yerine getirmiş olur.

— En başta belirtilen, “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi” tanımına uymak için, evcil hayvanınızı herhangi bir barınaktan veya üretici, satıcı belgeli bir kişiden almanız yeterlidir.

— Konuyu topluca özetlersek her evcil hayvan sahibinin kendini ve minik dostunu tam olarak savunabilmesi için uyması gereken kural ve nitelikler şunlardır;

— Sahiplenilen hayvanın, tüm denetimleri yapılmış, resmi onaylı bir barınak, rehabilitasyon merkezi veya üreticiden alınması.

— Bakımı yapılan hayvanın tüm sağlık kontrollerinin yapılması ve kayıt edilmesi.

Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliği 

Evcil, sokak ve ahır hayvanları ile ilgili emir ve yasaklar:

Madde 9: (1) Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır.

a) Büyükşehir Belediyesince tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapmak ve hayvan beslemek,

b) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı bulundurmak,

c) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek,

ç) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan bir yerden bir yere götürmek, vahşi hayvanları şehre getirmek ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak,

d) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık ra­porunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya şehir içinden geçiş yapmak suretiyle başka bir yere nakletmek, (nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir)

e) Belediyece kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak, veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek,

f) Büyük ve küçük her türlü hayvan leşlerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yer­lere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta be­lediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacak, Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tara­fından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömüle­cektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır)

g) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları, Hayvan Sağlık Zabıtası hükümlerine göre işlem yaptırmak üzere belediyeye haber vermemek,

ğ) Şehrin meskûn ve belediyece yasaklanan sahaları içinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde veya bahçesinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak ve barındırmak,

h) Binek ve koşu gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,

ı) Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri gereği belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir vize işlemine esas gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları koşu amacıyla kullanmak,

i) At arabasıyla trafiğe çıkmak, hayvanları dövmek, eziyet etmek, gücünün üstünde yük yüklemek, halkın merhamet duygularını rencide edecek şekilde kırbaçlamak,

j) Meskenlerde, apartman dairelerinde ve bina çatılarında kuş beslemek ve uçurmak, bundan dolayı etraftaki mahalle sakinlerini rahatsız etmek,

k) Başkalarına korku salacak derecede saldırgan özelliğe sahip köpekleri kontrolsüz olarak, cadde, sokak, park, spor sahaları ve meydanlarda dolaştırılmak.